Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rozbudowa ZZO Jarocin

Ocena: 0
2840
16 września 2014 w Witaszyczkach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin. Pod koniec 2015 roku największa inwestycja w południowo-zachodniej części Wielkopolski będzie przetwarzać 60 tys. ton odpadów rocznie wytworzonych przez mieszkańców 18 gmin. Projekt, który w prawie 70% jest dofinansowany ze środków unijnych, realizuje Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. 

Od 2003 roku na terenie Witaszyczek funkcjonuje Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Na terenie działki o powierzchni 20 ha, która przylega do ZGO, powstaje jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów w regionie.

Zakres i technologia rozbudowy
Generalnym wykonawcą części mechanicznej i biologicznej zakładu jest firma Egbud z Bogatyni, która w ramach kontraktu wartego 112 mln zł przeprowadzi niezbędne prace związane z zaprojektowaniem oraz wykonaniem nowej części zakładu.

W ramach rozbudowy powstanie m.in. linia sortownicza z 4 separatorami fotooptycznymi, komora fermentacyjna z zespołem kogeneracyjnym, kompostownia oraz kwatera składowiska.

Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie jednostki kogeneracyjnej przeprowadzono w indywidualnym postępowaniu. Głównym zadaniem instalacji będzie produkcja energii elektrycznej (750 kWe) i cieplnej (750 kWt) z biogazu powstałego w procesie fermentacji beztlenowej oraz  w istniejącym składowisku odpadów. Uzyskana energia będzie wykorzystana na potrzeby zakładu, a nadwyżka sprzedana do sieci.

Obecnie na terenie inwestycji prowadzone jest wydobycie złoża gliny i piasku (ok. 230 tys. m3) pod kwaterę nowego składowiska. Wydobyty materiał w niewielkiej części zostanie wykorzystany pod budowę nowej kwatery. Reszta zostanie prawdopodobnie wykorzystana przy budowie obwodnicy Jarocina.

Nową kwaterę składowiska za ponad 4,5 mln zł zaprojektuje i wykona spółka Foleko ze Świdnicy. Rozwiązanie o pojemności minimalnej 200 tys. m3 zajmie powierzchnię ok. 2,5 ha.Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Równolegle do prac budowlanych prowadzona jest kampania  promocyjno-informacyjna projektu „Rozbudowa ZZO Jarocin”. Projekt realizuje firma Ekorum z Poznania. Celem działań promocyjnych jest poinformowanie społeczności lokalnej o prowadzonej inwestycji i współfinansowaniu jej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kampania prowadzona jest językiem zrozumiałym dla ogółu społeczeństwa lokalnego i podkreśla korzyści ekologiczne oraz społeczne, jakie niesie za sobą rozbudowa zakładu. Podstawowym założeniem przy tworzeniu programu i zestawu działań było wykorzystanie jak najbardziej różnorodnego wachlarza działań komunikacyjnych skierowanego do jak najszerszej grupy odbiorców. W ramach kompleksowych działań promocyjno-informacyjnych przewidziane są m.in. następujące działania:
  • właściwe oznaczenie inwestycji (zgodnie z unijnymi wymogami),
  • organizacja ekofestynów, konferencji i szkoleń,
  • obsługa prasowa projektu,
  • stworzenie filmu oraz dokumentacji fotograficznej,
  • produkcja materiałów promocyjnych projektów.
Ponadto Ekorum jako firma działająca w branży ochrony środowiska założyła, że promowanie projektu powinno odbyć się w sposób jak najmniej obciążający środowisko. Stąd przy wyborze działań i materiałów kierowano się przesłankami proekologicznymi. Wybrano przedmioty (które na ile było to możliwe i nie generowało zbytecznych kosztów) wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub naturalnych, typu len czy drewno. 

Wartość projektu
Projekt „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – Priorytet II, działanie 2.1. Wartość projektu wynosi ponad 152,3 mln złotych brutto, z czego unijne dofinansowanie to ponad 85,3 mln złotych. Dodatkowo przedsięwzięcie zostanie dokapitalizowane przez gminy – członków Porozumienia Międzygminnego – kwotą w wysokości około 25,5 mln zł. Pozostałe środki na realizację inwestycji stanowić będzie pożyczka ze środków NFOŚiGW z Warszawy na sumę blisko 13,6 mln zł.

Historia powstania projektu
Od początku 2008 r. trwały intensywne rozmowy nad stworzeniem wspólnej międzygminnej koncepcji realizacji regionalnego zakładu. W ich wyniku zostało stworzone i podpisane Porozumienie Międzygminne, do którego do tej pory przystąpiło 17 gmin z powiatów: jarocińskiego (Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków), średzkiego (Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto n. Wartą, Zaniemyśl), gostyńskiego (Borek Wlkp., Piaski), pleszewskiego (Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki), śremskiego (Książ Wlkp., Śrem), poznańskiego (Kórnik). W ramach Porozumienia wszystkie gminy powierzyły gminie Jarocin zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi oraz scedowały na nią budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach. Cele Porozumienia są realizowane przez spółkę ZGO w Jarocinie, który jest operatorem projektu „Rozbudowa ZZO Jarocin”. ZGO w lutym 2011 roku złożyło wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności. Dwa lata później jarociński projekt zyskał status projektu podstawowego, co umożliwiło podjęcie dalszych działań związanych z uzyskaniem dofinansowania. 22 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu i tym samym rozpoczęła się realizacja projektu.

Cykl technologiczny odpadu
Do Zakładu przyjmowane będą zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie (opakowaniowe, budowlane, wielkogabarytowe, zielone i inne). Większość przyjmowanych odpadów poddawana będzie segregacji manualnej i automatycznej, w wyniku której zostaną wydzielone frakcje surowcowe oraz frakcja ulegająca biodegradacji. Odpady ulegające biodegradacji poddane zostaną przetworzeniu w procesach biologicznych (moduł fermentacji beztlenowej oraz stabilizacji tlenowej). Powstały biogaz (z procesu fermentacji oraz z istniejącego składowiska) zostanie skierowany do jednostki kogeneracyjnej, z której wytworzona będzie energia i ciepło. Frakcja surowcowa zostanie przetworzona mechanicznie w celu przygotowania do sprzedaży.
Takie rozwiązania pozwolą na efektywne, zarówno pod względem środowiskowym jak i finansowym, przetwarzanie odpadów.

Korzyści z rozbudowy ZZO Jarocin
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko o minimum 52%, zwiększy odzysk frakcji surowcowej oraz efektywniej wydzieli ze zmieszanych odpadów komunalnych odpady ulegających biodegradacji, które poddane zostaną procesowi fermentacji i kompostowaniu. W procesie przetwarzania odpadów powstanie energia elektryczna i cieplna, która w pełni zaspokoi zapotrzebowanie energetyczne zakładu.  ?

Paweł Szadziewicz
Dyrektor wykonawczy Ekorum
Firma Dekorum jest koordynatorem kampanii promocyjno-informacyjnej projektu „Rozbudowa ZZO Jarocin”


Nowoczesna Gospodarka Odpadami 3(6) 2014
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -