Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

SPPGO
Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w kwietniu 2000 roku w Sądzie Rejonowym w Płocku pod nr A 649. Jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz własnego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Obejmuje swoim działaniem zarówno obszar Rzeczypospolitej Polskiej jak i kraje ościenne. Stowarzyszenie jest członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne. Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
ul. Grunwaldzka  1
99-300 Kutno

tel. 42 715 66 54

tel. kom. 603 59 60 01

www.sppgo.pl/index.php
ZPGO
Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami
Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami jest ogólnopolską organizacją założoną w maju 2004 roku. Zrzesza Pracodawców szeroko pojętej gospodarki odpadami i higieny komunalnej. Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami jest organizacją samorządną i niezależną politycznie oraz niezależną w działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Al. Wilanowska 89 lok.57
02-765 Warszawa

tel. kom. 602 411 378

faks 22 625-67-38

www.zpgo.pl

Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń. Ministerstwo Środowiska jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, racjonalnie zarządzającą zasobami naturalnymi, dbającą o edukację ekologiczną społeczeństwa oraz otwartą na współpracę w zakresie ochrony środowiska.
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa
(wejście do gmachu Ministerstwa znajduje się przy ulicy Reja)

tel. 22 57 92 408

faks 22 57 92 383

www.mos.gov.pl
Ekoportal
Ekoportal
Ekoportal to miejsce w sieci, które ułatwi Państwu dotarcie do kluczowych informacji znajdujących się na serwerach jednostek resortu środowiska. Naszym celem jest przedstawianie najistotniejszych, wiarygodnych informacji o środowisku i jego ochronie w sposób czytelny i umożliwiający szybkie dotarcie do poszukiwanych treści. Portal adresowany jest do wszystkich zainteresowanych grup społeczeństwa. Użytkownikami naszej witryny są urzędnicy, biznesmeni, specjaliści, kadra kierownicza, pracownicy naukowi, studenci, uczniowie i inni zainteresowani. Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa
(wejście do gmachu Ministerstwa znajduje się przy ulicy Reja)

tel. 22 57 92 408

faks 22 57 92 383
www.ekoportal.gov.pl
NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspólnie z wojewódzkimi funduszami, jako niezależne podmioty, stanowią system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz, który w roku 2014 obchodzi jubileusz 25 lat funkcjonowania, jest źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych o charakterze ponadregionalnym. Natomiast 16 wojewódzkich funduszy od 20 lat wspiera finansowanie ochrony środowiska na poziomie regionalnym.
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa

tel. 22 45 90 000

faks 22 45 90 101

www.nfosigw.gov.pl
- Reklama -