Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Prawo ochrony środowiska - konsultacje publiczne

Ocena: 0
940
Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Projekt wprowadza zmiany przepisów w zakresie działań naprawczych określanych w ramach Programów Ochrony Powietrza sporządzanych przez zarząd województwa w celu ograniczenia/likwidacji przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym czasie.

Przesłaniem do zmian jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce dotyczący niespełnienia wymogów określonych w art. 13 i art. 23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy. W uzasadnieniu wskazano, że w okresie od 2007 roku do 2015 roku, dla 46 stref z przekroczeniami w skali Polski, nie podejmowano odpowiednich działań naprawczych, określonych w programach ochrony powietrza, zmierzających do zapewnienia aby okres występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych stężeń pyłu w powietrzu był możliwie jak najkrótszy.

W obecnym stanie prawnym, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska nie mają możliwości skutecznego kontrolowania stanu realizacji, działań odnoszących się do terminów realizacji zadań wynikających z programów ochrony powietrza. Modyfikacja przepisów ustawy będzie wyraźne zobowiązywać organy sporządzające i realizujące programy ochrony powietrza do uwzględnienia wymogu aby działania naprawcze przewidziane w nich umożliwiały ograniczenie, likwidację przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym terminie.

W celu wzmocnienia kontroli działań zostaną dodane zapisy obowiązku corocznego monitorowania przez zarząd województwa postępu realizacji działań realizowanych na szczeblu gminnym.
Projektowane zmiany prawne systemu zarządzania jakością powietrza na poziomie województwa i gminy zostaną szczegółowo określone w nowym rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska o programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych, co nałoży obowiązki przygotowywania nowych i dodatkowych dokumentacji oraz sprawozdawczości jak i monitorowania realizacji działań z poziomu gminy do marszałka.

Skutki dla przedsiębiorców wprowadzenia zmian mogą dotyczyć zadań dla nich ujętych w nowych programach ochrony powietrza jak i planach działań krótkoterminowych szczególnie w obszarach gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych wartości.

Elżbieta Płuska
ekspertka BCC ds. regulacji i ryzyk środowiskowych


Źródło: BCC
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -