Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o odpadach

Ocena: 0
2847
Umożliwienie pozyskania funduszy unijnych, w perspektywie finansowej 2014-2020, na realizację inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to jeden z głównych celów rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o odpadach. 15 stycznia Sejm przyjął część poprawek zgłoszonych przez Senat.

Zgodnie z dokumentem "Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa", przyjętym przez Komisję Europejską (KE) 23 maja 2014 r., ze środków unijnych finansowane będą jedynie projekty uwzględnione w planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi tworzonych przez zarządy województw.

Ustawa przewiduje obowiązek sporządzania tych planów przez zarządy województw uzgadnianych z ministrem właściwym do spraw środowiska. Plany inwestycyjne będą załącznikiem do wojewódzkich planów gospodarki odpadami (wpgo) i będą stanowić podstawę finansowania inwestycji zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.
Ponadto w celu umożliwienia racjonalnego planowania gospodarki odpadami ustawa wprowadza zmiany w zakresie:
  • definicji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, polegające na uwzględnieniu w niej instalacji wykorzystujących nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów;
  • funkcjonowania instalacji zastępczych - od 1 lipca 2018 r. instalacjami zastępczymi będą tylko inne regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Od tego terminu nie będą już funkcjonowały jako zastępcze instalacje niespełniające wymagań dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
  • możliwości wskazywania spalarni odpadów komunalnych jako ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z więcej niż jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi;
  • wprowadzenia przepisów pozwalających na dostosowanie uchwał w sprawie wykonania wpgo do stanu faktycznego (rozszerzenie zakresu przypadków, w których uchwała podlega obligatoryjnej zmianie; dokonanie zmiany uchwały na pisemny wniosek prowadzącego instalację, obowiązek dołączenia do wniosku m.in. dokumentów potwierdzających zakończenie budowy instalacji regionalnej czy przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska);
  • wprowadzenia przepisu, zgodnie z którym w przypadku gdy instalacja przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie została ujęta w wpgo, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów z tej instalacji;
  • skorelowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w zakresie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych i przepisów ustawy o odpadach, w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. W ustawie zaproponowano przedłużenie okresu utrzymania w mocy decyzji wydanych na podstawie przepisów "starej" ustawy o odpadach (z 27 kwietnia 2001 r.). Natomiast wszystkie decyzje administracyjne wydane dotychczas na bazie przepisów "nowej" ustawy z 14 grudnia 2012 r. zachowają swoją moc na czas, na jaki zostały wydane;
  • utrzymania w mocy przepisów zawartych w aktach wykonawczych, które dotychczas nie zostały zastąpione przez rozporządzenia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydłużenia okresu dostosowania się podmiotów do przepisów obowiązującego prawa.
Teraz ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP. Więcej o nowelizacji ustawy o odpadach - tutaj.

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji - pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy
15 stycznia w Sejmie odbyło się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z decyzją Sejmu, projekt zostanie skierowany do dalszych prac w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do zaproponowanych zmian w ustawie, związanych z dostosowaniem do prawa UE należą, m.in.:
  • zapewnienie bezpłatnego przyjęcia do stacji demontażu pojazdów z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • zapewnienie odpłatnego przyjmowania przez stacje demontażu części zużytych pochodzących z samochodów osobowych;
  • rezygnacja z tzw. opłaty recyklingowej.
Ponadto projekt przewiduje zmiany dotyczące usprawnienia funkcjonowania systemu demontażu pojazdów, m.in. w zakresie doprecyzowania definicji, wymagań dotyczących odpowiedzialności producenta w umowach między wprowadzającymi a stacjami demontażu, wymagań w odniesieniu do punktów zbierania pojazdów oraz przeprowadzania próby strzępienia pojazdów.

Źródło: www.mos.gov.pl
Zdjęcie: www.sxc.hu
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -