Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Zintegrowane dane w sortowni

Ocena: 0
7277
Kiedy firma posiada więcej niż jedną wagę, warto pomyśleć o ich połączeniu w jeden spójny system integrujący dane. Takie właśnie rozwiązanie, dla czterech różnych wag, od 2012 roku z powodzeniem stosowane jest w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Myślenicach.

Schemat ogólny pokazujący rozmieszczenie poszczególnych wag na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach
Rys. ZUO


Ze sposobem działania systemu integrującego dane, poszczególnymi wagami oraz korzyściami, jakie daje takie rozwiązanie, mogliśmy zapoznać się dzięki uprzejmości kierownika sortowni Janusza Ślósarza, który udzielił nam wyczerpujących informacji na ten temat. Myślenicki Zakład Utylizacji Odpadów jest jednym z najnowocześniejszych tego typu w regionie. Swoim zasięgiem obejmuje pięć powiatów: limanowski, myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański. Na stałe w trybie jednozmianowym pracuje tam 50 osób. Szeroki zakres działalności spółki obejmuje: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne, produkcję paliwa alternatywnego, prowadzenie eksploatacji i monitoringu składowiska odpadów, określenie charakterystyk ilościowo-jakościowych odpadów oraz ich składu, zbieranie i transport odpadów.Pierwszy etap ważenia (i ostatni) odbywa się na wadze samochodowej RBZ 60/18/3. Dostawca ma podgląd na wyniki ważenia na wyświetlaczu zewnętrznym
Fot. Nowoczesna Gospodarka Odpadami


Ważnym elementem w codziennym, prawidłowym funkcjonowaniu Zakładu jest ważenie dostarczonych i przetworzonych odpadów oraz odzyskanych surowców. Decyzję o zakupie odpowiednich wag podjęto już w trakcie jego budowy, wybierając niezawodne i nowoczesne urządzenia z oferty firmy Miary i Wagi.

Wagi zostały zakupione i dostarczone przez głównego wykonawcę inwestycji, firmę Mostostal Warszawa, w ramach obowiązującego kontraktu. Podczas prezentacji zorganizowanej przez Miary i Wagi okazało się, że proponowane urządzenia w szerokim zakresie odpowiadają naszym wymaganiom. Najważniejszymi dla nas zaletami zaproponowanego systemu okazała się prosta rozbudowa, łatwa adaptacja do uwarunkowań sortowni odpadów i zastosowane nowoczesne narzędzia informatyczne integrujące dane z ważeń – mówi Janusz Ślósarz.Wysortowane surowce ważone na wadze platformowej połączonej z terminalem Rinstrum R323 i bazą danych surowców wtórnych. Logowanie do terminalu odbywa się za pomocą karty zbliżeniowej
Fot. Nowoczesna Gospodarka Odpadami


Ale zacznijmy od początku, czyli od wjazdu na teren Zakładu. Znajduje się tutaj waga samochodowa RBZ 60/18/3 z betonowym pomostem wagowym o długości 18 m i szerokości 3 m (maks. obsługiwany ciężar 60 t, podziałka użytkowa 20 kg, klasa dokładności ważenia III). Waga ta wyposażona jest w 8 czujników tensometrycznych. Dowożone odpady są identyfikowane, ważone i w zależności od rodzaju kierowane na sortownię, kompostownię lub składowisko. Każdy samochód jest przy tym ważony dwa razy – na wjeździe oraz na wyjeździe. Na wadze samochodowej ważone są również surowce wtórne, które trafiają do innych podmiotów w celu dalszego przetworzenia.


Operator mieszarko-rozdrabniarki dysponuje terminalem Rinstrum R320 obsługującym karty zbliżeniowe, zintegrowanym z wagą oraz bazą danych
Fot. Nowoczesna Gospodarka Odpadami


Kolejna waga znajduje się na mieszarko-rozdrabniarce Mashmaster (jest jej standardowym wyposażeniem) i współpracuje z terminalem Rinstrum R320. Część odpadów odsianych na sicie balistycznym (frakcja 20-80) jest tam mieszana z osadami ściekowymi i odpadami ulegającymi biodegradacji. Operator obsługujący mieszarko-rozdrabniarkę za pomocą terminala Rinstrum przygotowuje odpowiedni skład mieszanki (jest to zapisywane w bazie danych). Następnie gotowa mieszanka przewożona jest do bioreaktora. Po upływie 21 lub 28 dni (w zależności od rodzaju wsadu i parametru AT4) zawartość z bioreaktora jest wywożona na plac, gdzie dojrzewa od 8–12 tygodni. Po przesianiu pryzmy otrzymany kompost i pozostałości ważone są na wadze samochodowej.


Dane ze wszystkich ważeń wykonanych w ciągu dnia pracy są integrowane w systemie i widoczne na ekranie monitora w dyspozytorni Zakładu. System pozwala na ich dalszą „obróbkę”
Fot. Nowoczesna Gospodarka Odpadami


Wysortowane surowce, sprasowane w prasie kanałowej, ważone są z kolei na wadze platformowej PS (maks. obciążenie 1500 kg, podziałka użytkowa 0,5 kg, klasa dokładności III). Tak samo jak w przypadku mieszarko-rozdrabniarki waga ta jest połączona z terminalem Rinstrum R323 i bazą danych surowców wtórnych. Logowanie do terminalu odbywa się za pomocą karty zbliżeniowej. Proces ważenia sprowadza się do wyboru odpowiedniego towaru z listy i zatwierdzenia operacji. Wynik jest zapisywany w bazie danych i przypisany do odpowiedniego pracownika, który dokonał ważenia.

Odpady, które w procesie przetwarzania nie zostały zagospodarowane (tzw. balast), trafiają do niecki za pomocą przenośnika z zintegrowaną wagą przenośnikową WMTP 1000/15/0,17 (szerokość 1 m, maks. wydajność 15 t/h, prędkość 0,17 m/s, klasa dokładności I). Waga taśmowa ma działanie ciągłe – masę otrzymuje się poprzez zliczanie sygnału obciążenia chwilowego (z belkowego czujnika tensometrycznego) w funkcji prędkości chwilowej taśmy (z przetwornika prędkości). Wyniki ważenia z tej wagi cyklicznie trafiają do bazy danych.Waga przenośnikowa WMTP 1000/15/0,17. Na górnym małym zdjęciu panel pokazujący bieżące wyniki ważenia, na dolnym czujnik tensometryczny
Fot. Nowoczesna Gospodarka Odpadami


Najważniejszą rzeczą, na którą szczególną uwagę zwrócił nasz rozmówca, jest „spięcie” wag w jeden spójny system. Wszystkie wagi znajdujące się na terenie Zakładu w Myślenicach działają w jednym wspólnym systemie integrującym dane z każdego wykonanego ważenia odpadów i odzyskanych surowców wtórnych. Zastosowany nowoczesny, szybki i wydajny serwer bazodanowy umożliwia swobodną pracę w sieci i bezpieczne gromadzenie bardzo dużej ilości danych. Dane pochodzące ze wszystkich punktów ważenia (w tym przypadku jest ich cztery) można dowolnie przeglądać, generować różnego rodzaju raporty szczegółowe i sumaryczne (pod kątem klientów i surowców), zestawienia i oczywiście archiwizować. System integrujący dane pozwala m.in. na kontrolę stanów magazynowych odpadów przyjmowanych i wytworzonych oraz na bieżący podgląd produkcji. Ponadto w miarę potrzeb można go uzupełniać o kolejne katalogi odpadów oraz generować karty ewidencji i karty przekazania odpadów. System zapamiętuje również wszelkie zmiany jakie wykonywane były dla danego ważenia, z uwzględnieniem nazwiska operatora, który ich dokonał. Dużym ułatwieniem jest połączenie ze zbliżeniowymi kartami pracowników obsługujących wagi. Na podstawie historii zmian można wygenerować raport nadzorczy, który zawiera szczegóły wykonywanych operacji.

Wdrożenie całego, zintegrowanego systemu danych z ważenia przebiegło sprawnie, pomimo napotkanych przeszkód, które wynikły z dostosowania oprogramowania do wymagań naszego zakładu. Obecnie nadal aktywnie współpracujemy z dostawcą celem udoskonalania oraz dalszego rozwoju systemu. Nie bez znaczenia są tutaj narzędzia zdalnego dostępu, ułatwiające uzyskanie natychmiastowego wsparcia technicznego – podsumowuje Janusz Ślósarz. AK

Nowoczesna Gospodarka Odpadami 1(1) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -