Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Rozporządzenie o transporcie odpadów nie dotyczy mieszkańców

Ocena: 0
2128
Ministerstwo Środowiska informuje: w związku z doniesieniami medialnymi na temat projektu rozporządzenia w sprawie transportu odpadów, przypominamy, że projekt nie dotyczy mieszkańców - osób fizycznych wytwarzających odpady komunalne w gospodarstwach domowych. Celem rozporządzenia jest uregulowanie kwestii monitorowania odpadów wytwarzanych przez te podmioty, które już dziś posiadają obowiązki ewidencyjne w zakresie gospodarki odpadami.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Projekt nie dotyczy mieszkańców - osób fizycznych wytwarzających odpady komunalne w gospodarstwach domowych. Wytwórcy odpadów komunalnych m.in. mieszkańcy, są zwolnieni ustawowo z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów - na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach. W przypadku wytwórców odpadów komunalnych obowiązki ewidencji odpadów zaczynają się na etapie firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu nieruchomości.


Art. 66.

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwaną dalej „ewidencją odpadów”.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, do prowadzenia ewidencji w za-kresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot na rzecz którego prze-niesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.

3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

1) wytwórców:

a) odpadów komunalnych,

b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demonta-żu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;

4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.


Projekt rozporządzenia ma na celu określenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania środków transportu. Adresatem rozporządzenia są, w szczególności podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu odpadów.

Zakończono konsultacje społeczne projektu rozporządzenia. Ministerstwo analizuje nadesłane uwagi. Wątpliwości, które były wyrażane m.in. przez fundację Panoptykon również będą wzięte pod uwagę.

Przepisy ustawowe nie nakazują w Polsce znakowania worków na śmieci przez osoby fizyczne wyrzucające odpady komunalne. Są jednak gminy, które przyjęły podobne rozwiązania w regulaminach utrzymania czystości i porządku. W ten sposób weryfikowane są deklaracje dotyczące segregowania śmieci w Cieszynie i Wejherowie. Worki są znaczone za pomocą kodów kreskowych lub nazwisk. Jest to rozwiązanie stosowane także w krajach starej unii.

Projekt rozporządzenia - tutaj.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Grafika: www.sxc.hu
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -