Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - technologia z przyszłością

Ocena: 0
6278
Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych od lat są powszechnie używane w krajach Unii Europejskiej. Pierwsza tego typu spalarnia została wybudowana w Anglii, w Nottingham w II połowie XIX w. Dynamiczny rozwój tych instalacji w Europie datuje się od połowy lat 60-tych ubiegłego wieku. W Polsce pierwsza spalarnia odpadów komunalnych powstała w Warszawie w 1912 r. Niestety w naszym kraju nie została odpowiednio rozbudowana sieć tego typu zakładów, które mogłyby utylizować powstające odpady. Piotr Pędzik z firmy West Real Estate SA wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest inwestowanie w termiczne przekształcanie odpadów.

Termiczna utylizacja odpadów na świecie przeprowadzana jest w komorach spalania wyposażonych w różnego rodzaju ruszty. Technologia ta bazuje na instalacjach, które doskonale oczyszczają gazy spalinowe z wszelkiego rodzaju substancji zanieczyszczających otoczenie. Problemem mogą być jedynie odpady stałe, tzw. żużle i popioły.

"Wynika to z różnego składu fizykochemicznego substancji palnej i mineralnej poszczególnych składników alotropowych odpadów oraz ich różne własności kinetyczne. Różnice te powodują, że w procesie utylizacji zawsze powstaje odpad stały, zawierający nawet 30-40% części palnych, lecz o mniejszej masie i objętości w porównaniu do odpadu pierwotnego. Instalacja rusztowa zawsze produkuje bowiem odpad, który należy składować lub poddać dalszej utylizacji" - mówi Piotr Pędzik z West Real Estat SA. W Polsce problem wyboru technologii termicznej utylizacji odpadów jest mocno dyskutowany, szczególnie obecnie, kiedy to organy odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych muszą wybrać model zakładu neutralizującego odpady.

Warto podkreślić, że termiczna utylizacja odpadów to nie tylko korzyści płynące z pozbycia się zalegających nieczystości, ale także możliwość pozyskania energii z odnawialnych źródeł. "Technologia termicznej utylizacji odpadów realizuje proces spalania odpadów z optymalną sprawnością termicznej przemiany. Wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej w układzie kogeneracji na energię elektryczną lub ewentualnie na chłód pozwala uzyskać optymalne efekty ekonomiczne w zakresie gospodarki energią. Co więcej, utylizacja odpadów pozwala uzyskać dodatkowe efekty ekonomiczne z tytułu likwidacji odpadów, a sprzedaż stałych produktów utylizacji w postaci popiołów jako surowca do produkcji materiałów budowlanych lub surowców przeznaczonych do budowania dróg zwiększa efekty ekonomiczne. Dodatkowe korzyści można uzyskać z tytułu sprzedaży limitów CO2, wynikającego ze spalania biomasy pochodzącej z OZE" - wyjaśnia Piotr Pędzik.

Nie od dziś wiadomo, że recykling odpadów to niezwykle ważny i potrzebny proces. Każdego dnia produkowane są bowiem tony papieru, plastiku, szkła, odpadów organicznych, które muszą być utylizowane. W przeciwnym razie przepełnione składowiska śmieci będą zagrażały ludziom i środowisku naturalnemu.

"Technologia termicznej utylizacji odpadów jest stale ulepszana i dostosowywana do wymogów obowiązującego prawa. Proces spalania dopasowany do wymogów BAT ma z kolei trwały i ciągły charakter. Istnieje bowiem możliwość znalezienia jeszcze lepszych i efektywniejszych metod ochrony środowiska poprzez zastosowanie zasady zapobiegania powstawania zanieczyszczeń u źródła, zamiast inwestowania w bardzo kosztowne urządzenia ograniczające emisję na wyjściu z instalacji. Aktualnie jednak termiczna utylizacja odpadów to bezkonkurencyjna metoda umożliwiająca spalanie surowców, które można poddać utylizacji" - konkluduje ekspert z West Real Estate SA.

Okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat utylizacji odpadów komunalnych będzie IX Międzynarodowa Konferencja "Paliwa z Odpadów 2014". Wśród prelegentów będą również przedstawiciele spółki West Real Estate SA, która jest Wyłącznym Partnerem tego wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2014 r. w Szklarskiej Porębie, a uczestnikami konferencji będą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami, reprezentujący krajowe oraz zagraniczne podmioty gospodarcze, administrację państwową i samorządową, a także wiodące ośrodki naukowo-badawcze. Tematyka seminarium obejmie aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów.

Problem utylizacji odpadów komunalnych dotyczy każdego mieszkańca globu. Bez względu na szerokość geograficzną, rodzaj klimatu czy gęstość zaludnienia. Wiele krajów decyduje się na technologię termicznej utylizacji, która umożliwia spalanie nieczystości bez obawy o skażenie środowiska. Co więcej, korzyści płynące ze sprzedaży popiołów podnoszą atrakcyjność tej metody. Zalety tej technologii powinni dotrzeć także decydenci w naszym kraju, w którym wciąż brakuje spójnej polityki dotyczącej utylizacji odpadów.

Źródło i zdjęcie: West Real Estate S.A.
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -