Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja. Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.
Informacje dla dekarza, cieśli, blacharza, architekta, projektanta, konserwatora i inwestora. Błędy, usterki, wilgoć i zacieki. Budowa, remonty i naprawy. Dachy płaskie, zielone i skośne. Dachówki, blachodachówki, łupek, gont, folie, papy, blachy. Konstrukcje, materiały, wykonawstwo. Więźba dachowa, drewno i prefabrykaty. Kominy i obróbki. Okna dachowe. Narzędzia i urządzenia. Izolacje i wentylacja.

Nowa pomoc na usuwanie odpadów

Ocena: 0
1647
Ponad 200 mln zł dofinansowania będzie można uzyskać na usunięcie odpadów powodujących nieodwracalne szkody w środowisku oraz zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków 5 sierpnia br.

Wsparcie finansowe skierowane jest do samorządów oraz przedsiębiorców. NFOŚiGW, odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, ogłasza nabór wniosków w ramach zmienionego Programu Priorytetowego 2.2 "Ochrona powierzchni ziemi", którego budżet wynosi ponad 200 mln zł.

Dotacje i pożyczki

Wsparcie ze środków NFOŚiGW ma na celu udzielenie doraźnej pomocy w sytuacjach stwierdzonego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi albo groźby wystąpienia nieodwracalnych szkód w środowisku. 

Możliwa dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć, realizowanych na terenach będących ich własnością lub własnością Skarbu Państwa. W przypadku podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wsparcie może sięgnąć 100% kosztów kwalifikowanych.

Pożyczki NFOŚiGW kierowane są do szerokiego grona beneficjentów. Dofinansowanie w tej formie może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych przy oprocentowaniu zmiennym WIBOR 3M, nie mniej jednak niż 2% w skali roku. Pożyczki mogą podlegać częściowemu umorzeniu do 30% wypłaconej kwoty pożyczki (nie więcej niż 5 mln zł). Przy zastosowaniu umorzeń uwzględniane będą przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

Władze samorządowe mogą usunąć szkodę (czyli zdeponowane odpady) w zastępstwie podmiotu, który ją wyrządził, jednak koszty takiego działania muszą zostać zwrócone przez ten podmiot. Wynika to z zasady "zanieczyszczający płaci" określonej w dyrektywie 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Na przedsięwzięcia realizowane w trybie wykonania zastępczego NFOŚiGW udziela pożyczek do 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie wynosi 0,1% w skali roku z możliwym umorzeniem dochodzącym nawet do 50% wypłaconej kwoty, pomniejszonej o kwotę odzyskaną od zobowiązanego podmiotu.

Kwalifikowane do dofinansowania będą koszty związane z usuwaniem odpadów, jak zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów oraz zanieczyszczonej gleby i ziemi. Dofinansowane zostaną także działania naprawcze lub remediacja powierzchni ziemi, w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Więcej o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW.

Źródło: www.mos.gov.pl
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -


Najczęściej czytane